آب ماده ای با مشخصه های ذاتی است که برای ادامه حیات انسان ضروری است. ما بدون آب زنده نمی مانیم.

هیچ تکنولوژی، کاربری یا تجهیزاتی را نمی توانید جایگزین آب کنید. حتی نام های بزرگی که در صنایع تکنولوژی اطلاعات وجود دارند مثل گوگل، اپل، سامسونگ، استیو جابز یا بیل گیتس ؛ نمی توانند مردم را از تشنگی برهانند.
صنایع IT قادر به تولید aKua یا Waterlox نیست بلکه آنها هر دو زاده این تفکر هستند که در اختیار داشتن آب سالم برای سلامت بشر کاملا ضروری است.

electrolysis

The technology behind this water technology is based on the science of Electrolysis,the origins of which date back to the 18th Century, when the prominent Scottish scientist Michael Faraday first began experimenting.

Learn more

Ionization

Pure water – i.e. distilled water – is an insulator and cannot undergo significant electrolysis without adding an electrolyte. Then What helps to electrolyze water? That is the minerals dissolved in water.

Learn more

Activation

The concept and applications of electrochemically activated Water, Electrolyzed water, Super Oxidized Water, Electrochemically oxidized Water, functional water Whatever it is called either named.

Learn more
Shop now!

eCA eCo SHOP – Water Shop

Waterlox, Waterlox Thru, eKlean, eKlean Green, eKlean 50, eKlean 5010, eKlean Commercial 5, aKua, aKua blue
Shop now!

WHO WE ARE

Key Tech electroChemical Corp.

Key Tech electroChemical Corp.

Key Tech electroChemical Corporation (“KTCC”) began November, 1st 1999 at Seoul, South Korea.

Learn more

World First

What the world’s first we made

What the world’s first we made

KTCC’s strategy includes unreleting forcus on innovation. KTCC wants to partner with the best innovators globally.

Learn more

What is WWW

We Widen Waterlox World

We Widen Waterlox World

Possibly many would not think that the ECA device is in potential since there was no real things in the world.

Learn more

Family Brands